Stolichnaya

Stolichnaya by Ms. Marina Fedorova Solo exhibition, Kremlin Gallery, St. Petersburg, Russia, 2011